,,Sopimusehdot

1. Yleistä

Fleetbook.fi on tuotteen ohjelmistotuotteen Fleetbook (Yhtiö: Armamentum Oy, jatkossa ”yhtiö”) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan asiakkaiden ja ohjelmisto tuotemerkin Fleetbook (Armamentum Oy, yhtiö, Fleetbook, Ohjelmisto) välisissä kauppasuhteessa. Ehtoja voidaan muuttaa ja päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan aina tilaushetken voimassa olevia sopimusehtoja. Yhtiöllä voi olla myös muita tuotteita, ohjelmistoja ja tuotemerkkejä.

Asiakastiedoista ja niiden käytön osalta noudatetaan yhtiön tietosuojaselosteen mukaisia malleja, Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, sekä yhtiön käyttöehtoja.

Yhtiön tuotteet ovat tarkoitettu pääasiallisesti yrityssektorille. Kauppasuhteissa noudatetaan ensisijaisesti sopimusehtoja ja muutoin Suomen kauppalakia. Mikäli asiakas on kuluttaja, noudatetaan kuluttajakauppaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä.

Käyttämällä ohjelmistoa asiakas ilmaisee samalla hyväksyvänsä nämä sopimusehdot kokonaisuudessaan. Ensisijaisesti noudatetaan sopimusehtoja, ja toissijaisesti muita ehtoja (käyttöehdot).

2. Käsitteet

Yhtiö: Armamentum Oy

Ohjelmisto, tuote: Fleetbook

Asiakas: ohjelmistoa käyttävä yritys ja / tai nimetty käyttäjä

Ulkopuolinen käyttäjä: Asiakkaan yhteistyökumppani, alihankintayritys ja/tai näiden nimeämä käyttäjä

3. Sopimussuhteen syntyminen ja hinnoittelu

Asiakkaan sopimussuhde katsotaan syntyneen, kun asiakas alkaa käyttämään ohjelmistoa ja rekisteröityy palveluun. Asiakas on myös tällöin velvollinen tutustumaan näihin sopimusehtoihin, ja muihin yhtiön ehtoihin (käyttöehdot, tietosuojaseloste, hinnasto, muut ehdot). Kulloinkin voimassa olevat hinnat löytyvät yhtiön nettisivuilta. Aiemmin käytetyt hinnat muutetaan uusituille hinnoille 1 kk viiveellä. Asiakas maksaa ohjelmistopalvelusta voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. Maksun perusteena on kuukausimaksu, joka määräytyy kuukausittain järjestelmässä olevan kaluston määrän mukaisesti. Hintoihin lisätään aina voimassa olevat verot (arvonlisävero) sekä muut viranomaismaksut.

Sopimus tehdään aina minimissään 12 kk mittaiseksi, jonka jälkeen noudatetaan normaalia irtisanomisaikaa.

Maksu suoritetaan korttimaksuna, ellei sovita erillisestä laskutuksesta. Laskutuksesta voidaan periä erillinen laskutuslisä.

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja siihen liittyvien tietojen luovuttamista palveluun. Rekisteröitymisen yhteydessä saatavia tunnuksia ei saa luovuttaa muille. Rekisteröitymällä käyttäjä hyväksyy tietojen tallentamisen yhtiön tarpeisiin tietosuojaselosteen mukaan.

Lisäpalveluista (esim. ulkoistettu kalustonhallinta) ja niiden hinnoittelusta sovitaan aina erikseen.

Yhtiö voi laskuttaa toiminnan käyttöönottoon ja ohjaamiseen liittyvistä kuluista ja korvauksista erikseen (pl. normaali kohtuullinen opastus).

4. Palvelun toimittaminen, käyttäminen ja rajoitukset

Asiakkaalle toimitetaan ohjelmisto, jota asiakas alkaa käyttämään yhtiön ohjelmiston ohjeistuksen mukaisesti. Asiakas vaikuttaa omalla toiminnallaan ja sen laadulla ohjelmiston toimivuuteen ja hyötyihin merkittävästi.

Asiakkaan velvollisuus on hoitaa riittävät yhteydet, koneet, laitteet ja muut tarvittavat ohjelmat (esim taulukkolaskenta) ohjelmiston käyttöä varten. Ohjelmisto käyttää apunaan myös muiden palvelujen ohjelmia ja yhteyksiä, joten näiden tulee olla käytössä, jotta ohjelmistosta kaikki ominaisuudet toimivat parhaalla tavalla. Ohjelmisto käyttää välitettyjä pilvipalveluita, joihin sovelletaan välitetyn pilvipalvelun tuottajan ehtoja.

Asiakas voi lisätä henkilökäyttäjiä ja ulkopuolisia, omaan toimintaansa liittyviä käyttäjätahoja haluamansa määrän. Asiakas on velvollinen ohjeistamaan käyttämisen ja siihen liittyvät asiat omalle henkilöstölleen ja ulkopuolisille käyttäjille. Yhtiö antaa käytön opastusta aina asiakkuuden alussa ja myös myöhemmin sopimussuhteen aikana.

Digitaalinen data on asiakkaan vastuulla. Tallentamisesta vastaa yhtiö yhteistyössä oman yhteistyökumppaninsa kanssa (Google, Tecinspire), kulloinkin voimassa olevien Googlen ja kumppaneiden ehtojen mukaisesti.

Asiakas ei saa kopioida tai muuttaa ohjelmistoa. Ohjelmistoa ei saa myydä, vuokrata tai siirtää eteenpäin kaupallisessa tarkoituksessa. Yrityskaupoissa ohjelmiston siirrosta pitää sopia erikseen.

Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti ja tästä johtuen ohjelmisto voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelun erilliset käyttöehdot tulee lukea huolellisesti ja sitoutua toimimaan niiden mukaan.

5. Vastuut ja ylivoimaiset esteet

Yhtiö ei ole missään tilanteessa vastuullinen korvaamaan asiakkaan liiketoiminnan mahdollisista vahingosta, menetyksestä, viivästyksistä, tai tulojen menetyksistä, vaikka asiakas vetoaisi ohjelmiston käyttöön. Tämä vastuunrajoitus pätee myös kolmansiin osapuoliin. Digitaalinen ohjelmisto ja sen sisältämän datan mahdolliset hyödyt ja vahingot ovat aina asiakkaan vastuulla kokonaisuudessaan.

Yhtiö ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli sen toteuttamiseen syntyy ylivoimainen este, jota ei voida kohtuudella voittaa. Tällainen este voi olla esim. asiakkaan heikot linjayhteydet tai muu käytön kapasiteetin ongelma.

6. Immateriaalioikeudet / sopimusten rajoitukset yleisellä tasolla tiedon ja oikeuksien osalta

Ohjelmiston tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat täysimääräisesti yhtiölle, eikä niitä siirretä asiakkaalle miltään osin. Asiakkaalla on ainoastaan ohjelmiston käyttöoikeus oman liiketoimintaansa kehittämiseksi. Asiakas tai käyttäjä ei saa millään tavalla tai missään muodossa kopioida tai muuttaa ohjelmistoa, eikä myöskään käyttää sopimussuhteessa syntynyttä tietoa tai osaamista vastaavaan tai kilpailevaan toimintaan muiden yhtiöiden tai toimijoiden lukuun.

Asiakas vastaa, että asiakkaan nimeämät käyttäjät ja kolmannet tahot ovat tietoisia sopimuksen velvoitteista IPR oikeuksien, asiakas- ja henkilötietojen ja salassapidon suhteen sekä myös noudattavat niitä.

7. Salassapito

Yhtiö ja asiakas ovat velvollisia pitämään salassa kaikki toistensa toimintaan ja sen liiketoiminnallisiin, yhtiökohtaisiin tietoihin liittyvät asiat, kuten esim. asiakassopimussuhteet, hinnoittelut, toiminnan ohjaaminen. Molemmat osapuolet sitoutuvat käsittelemään myös kaikkia henkilöihin ja yrityksiin liittyviä tietoja yhtiön tietosuojaselosteen mukaisella tavalla.

8. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää kirjallisena sähköpostiin fleetbook(at)fleetbook.fi 10 vrk kuluessa.

9. Sopimuksen päättyminen

Sopimus voidaan päättää 4 kk irtisanomisaikaa noudattaen.

10. erimielisyydet

Erimielisyydet pyritään aina ratkaisemaan neuvottelemalla ja kehittäen järjestelmää koko ajan paremmaksi asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Erimielisyyksissä noudatetaan aina sopimusehtoja ja muita yhtiön ehtoja, sekä Suomen lakia. Ellei erimielisyyksissä päästä yksimielisyyteen sovinnollisesti neuvottelemalla, ratkaistaan asia Oulun käräjäoikeudessa.

11. Referenssioikeus

Yhtiöllä on ensisijaisesti, ellei muuta ole sovittu, oikeus käyttää asiakkaiden nimiä referensseinään.